Regulamin platformy internetowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma Internetowa [Instytut zdrowia mentalnego], dostępna pod adresem [www.instytutzdrowiamentalnego.pl], prowadzona jest przez KOMOREBI Tomasz Prosiński spółkę jawną z siedzibą w Nowej Woli przy ul. Storczykowej 10 (05-500), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000876373, REGON: 387863942, NIP: 1231484636.

2. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług na Platformie Internetowej, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Platformy, zasady dokonywania rezerwacji wizyt oraz tryb odstąpienia od umowy przez Pacjenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Platformy. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Platformy w łącze „Regulamin Platformy". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Platformy odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

I. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług Platformy;

2. Konsultacja – konsultacja medyczna prowadzona za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej przez specjalistów z zakresu psychoterapii oraz lekarzy psychiatrów;

3. Pacjent – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z usług Platformy Internetowej;

4. Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Platformy przez Klientów;

5. Platforma Internetowa; Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem www.instytutzdrowiamentalnego.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu i rezerwacji terminów Konsultacji, dokonywać zapisu na Wydarzenia, zakupu Produktów a także korzystać z pozostałych usług Platformy;

6. Terapeuta – mentor, specjalista z zakresu psychoterapii oraz lekarz psychiatra świadczący na rzecz Pacjenta usługi z zakresu szeroko pojętego zdrowia mentalnego;

7. Produkt – usługa wykonywana przez Wykonawcę, sprzedawana za pośrednictwem Platformy i Instytutu;

8. Instytut – KOMOREBI Tomasz Prosiński spółkę jawną z siedzibą w Nowej Woli przy ul. Storczykowej 10 (05-500), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000876373, REGON: 387863942, NIP: 1231484636;

9. Wydarzenie − kurs, szkolenie, spotkanie itd. organizowane przez Terapeutów i transmitowane na żywo za pośrednictwem Platformy;

10. Wykonawca – osoba trzecia, która sprzedaje oferowany przez siebie Produkt za pośrednictwem Instytutu;

11. RODO − Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

1. Celem funkcjonowania Platformy jest:

 • zarządzanie online konsultacjami medycznymi prowadzonymi za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej przez Terapeutów;
 • udostępnianie transmisji online z kursów, szkoleń i spotkań organizowanych przez Terapeutów;
 • pośredniczenie w sprzedaży Produktów świadczonych przez innych Wykonawców;

2. Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego, rozumianego jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego - tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

3. Platforma może być wykorzystywana wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Na potrzeby prawidłowego korzystania z Platformy oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet, takiego jak komputer stacjonarny, przenośny bądź smartfon, z zainstalowaną przeglądarką internetowa umożliwiająca odtwarzanie treści audiowizualnych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

5. Na Platformie Pacjent ma możliwość:

 • rezerwacji terminów Konsultacji oraz dokonywania płatności za nie,
 • odbywania Konsultacji on-line z Terapeutą,
 • zmiany terminów Konsultacji,
 • odwoływania terminów Konsultacji,
 • prowadzenia i przeglądania historii Konsultacji,
 • zapisu na Wydarzenia organizowane przez Terapeutów,
 • zakupu Produktów oferowanych przez Wykonawców.

6. Za korzystanie z Platformy (w tym przeglądanie zawartości Platformy) Instytut nie pobiera opłaty. W razie rezerwacji terminu Konsultacji, zakupu Produktów bądź zapisu na Wydarzenia, Pacjent będzie zobowiązany do uiszczenia płatności za daną usługę zgodnie z cennikiem znajdującym się na Platformie. Całkowity koszt zakupu zostanie podany Pacjentowi przed dokonaniem zakupu wybranej usługi.

7. Przeglądanie zawartości oraz dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji.

8. Na potrzeby rejestracji konta lub w celu dokonania zakupu na Platformie konieczne jest podanie przez Pacjenta następujących danych:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

9. Warunkiem rejestracji Pacjenta, a także dokonywania wszelkich transakcji za pośrednictwem Platformy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

10. Potwierdzenie rejestracji zostaje dokonane poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej.

11. Usunięcie konta jest możliwe w dowolnej chwili, bez dodatkowej opłaty.

12. Korzystając z usług dostępnych na Platformie i przeglądając jej zawartość, Pacjent jest zobowiązany powstrzymać się od wszelakich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy, oraz do korzystania z niej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.

III. ZAKUP I REZERWACJA KONSULTACJI, ZAPISY NA WYDARZENIA

1. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu Konsultacji za pośrednictwem Platformy, zgodnie z cennikiem znajdującym się pod adresem: [https://www.instytutzdrowiamentalnego.pl/rezerwacje-on-line.html].

2. Ceny za Konsultacje wskazane w cenniku są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3. Dla skutecznego zarezerwowania terminu Konsultacji, konieczne jest jednoczesne opłacenie rezerwacji przez Pacjenta. W tym zakresie, dokonanie płatności jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu Konsultacji przez Pacjenta i jej przeprowadzenia przez Instytut.

4. Aby dokonać zakupu i rezerwacji terminu Konsultacji, Pacjent dokonuje wyboru Terapeuty, który prowadzić będzie Konsultację, rezerwacji wybranego przez siebie terminu Konsultacji (w tym daty i godziny), formy wykonania Konsultacji (audio lub wideo) oraz czasu jej trwania (20, 30, 40 lub 60 minut). Potwierdzenie rezerwacji następuje przez kliknięcie przycisku ,,Potwierdź i zapłać''.

5. Płatności dokonywane są przez Pacjenta z góry przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez Instytut bądź za pośrednictwem serwisu Przelewy24 PayPro SA, który jest operatorem kart płatniczych − PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Konsultację, w terminie 24 godzin od momentu rezerwacji terminu Konsultacji. W przeciwnym wypadku oferta Instytutu nie jest wiążąca i rezerwacja zostaje usunięta z systemu.

7. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Instytutu, Pacjent otrzyma wiadomość potwierdzającą zakup i rezerwację wybranego przez siebie terminu Konsultacji - na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W treści wiadomości wskazane będą również szczegóły dotyczące przeprowadzenia Konsultacji.

8. Konsultacje odbywają się w języku polskim, zaś u wybranych Terapeutów – także w języku angielskim.

9. W sytuacji, gdy Pacjent przerwie Konsultację w trakcie jej trwania, nie przysługuje mu możliwość późniejszego wykorzystania czasu pozostałego do jej zakończenia.

10. Podczas Konsultacji Pacjent może przesyłać Terapeucie wyniki badań lub też inne informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia Pacjenta, które mogą okazać się niezbędne dla prawidłowego przebiegu Konsultacji. Informacje te mogą zostać dołączone do dokumentacji medycznej Pacjenta, jeżeli takowa będzie prowadzona dla Pacjenta.

11. Po odbytej Konsultacji Pacjent otrzyma skan paragonu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

12. Wystawienie faktury VAT wymaga wskazania przez Pacjenta prawidłowych danych firmy na którą ma być wystawiona faktura – przed odbyciem Konsultacji. Pacjent otrzyma fakturę po Konsultacji, na wskazany przez siebie adres mailowy.

13. Powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Wydarzeń, z tym zastrzeżeniem, że termin oraz czas trwania Wydarzenia jest ustalany z góry przez jego organizatora, a Pacjent nie ma możliwości samodzielnej zmiany tego terminu.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH I WYDARZENIACH

1. Udział w Konsultacji wymaga użycia połączenia telefonicznego (w przypadku Konsultacji audio) bądź też wykorzystania urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz zdalną komunikację audiowizualną, takiego jak komputer stacjonarny, przenośny bądź smartfon. Konieczne będzie również posiadanie mikrofonu i urządzeń do odtwarzania dźwięku (ewentualnie kamery internetowej), a także zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie Konsultacji z transmisją dźwięku i wideo (bądź też samego dźwięku) – takiej jak Microsoft Teams, Skype, Zoom itd. Przed Konsultacją należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.

2. Aplikacja do wideorozmów, która będzie wykorzystywana na potrzeby Konsultacji, zostanie wskazana Pacjentowi bezpośrednio przez Terapeutę prowadzącego daną Konsultację.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu korzystania z aplikacji do wideorozmów, jak również instrukcje korzystania z nich dostępne są u dostawców tych aplikacji.

4. Wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniach będą każdorazowo przekazywane Pacjentom bezpośrednio przez organizatora danego Wydarzenia.

V. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU KONSULTACJI

1. Pacjent może odwołać bądź zmienić zarezerwowany termin Konsultacji najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanym jej terminem.

2. W przypadku odwołania Konsultacji w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Pacjent może żądać zwrotu uregulowanej ceny za pomocą serwisu Przelewy24 bądź przelewem na podany przez siebie numer konta bankowego. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 14 dni od momentu odwołania Konsultacji, przy czym za datę zwrotu uznaje się datę złożenia dyspozycji zwrotu środków. Zwrot środków na rzecz Pacjenta może wiązać się z potrąceniem kosztów prowizji i opłat naliczonych przez Przelewy24 - zgodnie z regulaminem usługi - lub przez bank, w przypadku przelewu zagranicznego - zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank.

3. W przypadku odwołania Konsultacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Pacjent nie będzie uprawniony do zwrotu opłaconej ceny.

4. Zmiana terminu Konsultacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością rezerwacji nowego terminu Konsultacji. W takim wypadku Pacjent nie będzie uprawniony do zwrotu uprzednio opłaconej ceny.

5. W celu odwołania lub zmiany terminu Konsultacji należy skontaktować się z Instytutem pod adresem e mail: kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl. Po odwołaniu lub zmianie terminu Konsultacji, Pacjent otrzymuje potwierdzenie powyższych czynności na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

VI. ZAKUP PRODUKTÓW

1. Pacjent może dokonać zakupu Produktów realizowanych w placówkach stacjonarnych Wykonawców za pośrednictwem Platformy, zgodnie z cennikiem znajdującym się pod adresem: https://www.instytutzdrowiamentalnego.pl/rezerwacje-on-line.html.

2. Ceny za Produkty wskazane w cenniku są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
D3. la skutecznego zakupu Produktu, konieczne jest jednoczesne opłacenie ceny przez Pacjenta. W tym zakresie, dokonanie płatności jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu Produktu przez Pacjenta i jego realizacji przez Wykonawcę.

4. Aby dokonać zakupu Produktu, Pacjent dokonuje wyboru Produktu na Platformie, a następnie potwierdza zakup przez kliknięcie przycisku ,,Potwierdź i zapłać''.

5. Płatności dokonywane są przez Pacjenta z góry przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez Instytut bądź za pośrednictwem serwisu Przelewy24 PayPro S.A., który jest operatorem kart płatniczych − PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Produkt, w terminie 24 godzin od momentu potwierdzenia zakupu. W przeciwnym wypadku oferta Instytutu nie jest wiążąca i zakup zostaje usunięty z systemu.

7. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Instytutu, Pacjent otrzyma wiadomość potwierdzającą zakup Produktu - na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

8. Po zakupie Produktu, Instytut przekaże Pacjentowi wszelkie informacje i dane konieczne dla realizacji zakupionego Produktu, w tym również dane kontaktowe Wykonawcy. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji Produktu będą od tej chwili podejmowane bezpośrednio z Wykonawcą.

9. Jeżeli realizacja Produktu wymagać będzie osobistej styczności Klienta z Wykonawcą, po zakupie Produktu Instytut poinformuje Klienta o konieczności samodzielnego umówienia się z Wykonawcą na potrzeby realizacji Produktu.

10. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Produktu zostaną przekazane Pacjentowi bezpośrednio przez Wykonawcę – po ustaleniu z nim terminu realizacji Produktu.

11. Po dokonaniu płatności, Pacjent otrzyma skan paragonu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

12. Wystawienie faktury VAT wymaga wskazania przez Pacjenta prawidłowych danych firmy na którą ma być wystawiona faktura – przed dokonaniem płatności za Produkt. Pacjent otrzyma fakturę po dokonaniu płatności za Produkt, na wskazany przez siebie adres mailowy

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Platformy i Produktów oferowanych przez Instytut w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Platformy. Powyższe obejmuje również skutki wejścia w posiadanie hasła i loginu Pacjenta przez osoby trzecie, jeżeli spowodowane było to niezachowaniem należytej ostrożności przez Pacjenta.

3. W sprzedaży usług i Produktów na Platformie, Instytut pełni rolę pośrednika w nawiązywaniu transakcji i przekazywaniu zapłaty z tego tytułu. 4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zakupionych przez Pacjenta usług i Produktów. Odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą odpowiednio Terapeuci i Wykonawcy realizujący te usługi i Produkty. Ewentualne szkody w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio odpowiednim Terapeutom bądź Wykonawcom – zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przez Instytut.

4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za środki techniczne i osobowe na potrzeby realizacji Produktu. Środki te należą do wyłącznej kompetencji Wykonawcy.

5. Instytut, Terapeuci ani Wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń. Celem zapewnienia prawidłowości Konsultacji, Pacjent jest zobowiązany do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Powyższe dotyczy również informacji o stanie zdrowia Pacjenta, jeżeli wskutek niepodania określonych informacji bądź ich zatajenia u Pacjenta powstała szkoda.

6. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Klienta ani wykorzystywanych przez niego urządzeń, a także za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z Internetem w celu korzystania z Platformy, Konsultacji czy Wydarzeń.

7. Instytut zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie Platformy oraz świadczenie usługi za jej pośrednictwem na najwyższym poziomie. W przypadku gdy wskutek problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i niezależnych od Instytutu wystąpi kolizja zarezerwowanego terminu Konsultacji z terminem wybranym przez innego Pacjenta, Instytut zapewni Pacjentowi możliwie najbardziej dogodny termin zamienny dla wybranej Konsultacji. W takim przypadku, Pacjent ma prawo odmówić akceptacji nowego terminu zaproponowanego przez Instytut i zrezygnować z zaplanowanej Konsultacji, otrzymując zwrot uregulowanej ceny.

8. Instytut nie jest właścicielem praw autorskich do jakichkolwiek materiałów udostępnionych Pacjentowi podczas Konsultacji bądź Wydarzeń.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Pacjent może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Pacjenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Pacjent może odstąpić od umowy, składając Instytutowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres poczty elektronicznej kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl.

5. Instytut, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Pacjentowi wszystkie dokonane przez niego płatności

6. Instytut dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent.

7. Pacjent traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy z chwilą wykonania usługi (realizacji Produktu) w całości, bądź też w sytuacjach, o których mowa w VI. 2 i VI.3.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Pacjent, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Pacjenta").

IX. KONTAKT I REKLAMACJE

1. Kontakt z Instytutem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi Platformy rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl.

3. Reklamacja powinna być kierowana do Instytutu i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności.

4. Instytut udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na adres z którego złożono reklamację.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 1, Instytut:

 • wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Instytutem a Pacjentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Instytutem a innymi Klientami zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Instytutu.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Pacjenta rezultatu, Pacjent może skorzystać m.in. z:

1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. DANE OSOBOWE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy Internetowej jest Instytut.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest realizacja umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku danych dotyczących zdrowia podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 9 ust. 2 lit. h RODO z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 wspomnianego artykułu.

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy Internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klienta. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Klienta i Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy Internetowej mogą być:

 • w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Umowy - współpracownicy Administratora;
 • w zakresie realizacji Produktów – Wykonawcy;
 • w zakresie płatności za pomocą systemów płatności elektronicznych lub kartą płatniczą − podmioty obsługujące powyższe płatności na Platformie Internetowej;
 • w zakresie obowiązków księgowych - osoby wykonujące dla Administratora czynności z zakresu rachunkowości;
 • w zakresie w jakim wymaga tego celowe wykonanie Umowy - sądy lub organy państwowe albo inne podmioty;
 • w zakresie administrowania i utrzymania Platformy Internetowe oraz obsługi korespondencji elektronicznej − dostawcy usług IT.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania (z zastrzeżeniem podstawy prawnej przetwarzania danych). W celu realizacji przysługujących na mocy RODO uprawnień należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania technologii cookies zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce cookies

XIII. NEWSLETTER

1. Biuletyn informacyjny „Newsletter" zawiera m.in. artykuły dotyczące zdrowia mentalnego, informacje o szkoleniach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach.

2. Subskrybentem Newslettera zostaje osoba, która spełniła następujące warunki:

 • podała swój adres email i potwierdziła go przez kliknięcie przycisku „Zapisz",
 • potwierdzi poprawność adresu e-mail, klikając w otrzymany na podany adres email link aktywacyjny (model double opt-in) – w przypadku braku potwierdzenia adres email nie zostanie zapisany w bazie danych i nie będzie nań przesyłana później żadna korespondencja.

3. Podanie adresu email oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, w celu przesłania linku aktywacyjnego, a po jego kliknięciu na zapisanie adresu email w bazie danych i dostarczanie nań Newslettera.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera, tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

5. Zgoda może zostać wycofana skutecznie tylko w jeden z poniższych sposobów:

 • poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce wiadomości zawierającej Newsletter,
 • lub przesłanie wiadomości na adres: kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) postanowienia tej ustawy nie mają zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz sporządzić jego wydruk.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Platformy Internetowej, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Instytutowi lub podmiotom, z którymi Instytut zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Platformy bez zgody Instytutu.

Załącznik nr 1

wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail kontakt@instytutzdrowiamentalnego.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*).....................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy polegającej na wykonaniu następujących usług(*)................................................................................................................

Data zawarcia umowy (*)..................................................................

(*) Niepotrzebne wykreślić

polityka prywatnościPolityka cookiesRegulamin serwisu
instytut zdrowia mentalnego © 2022 wszelkie prawa zastrzeżone
magnifiercross